ASPECTES DE SALUT

 

ASPECTES REFERENTS A LA COVID-19:

Per poder incorporar-se a la llar, els alumnes han de reunir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 10 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.
 • Calendari de vacunes al dia.
 • En cas de que els infants pateixin malalties de risc per la COVID-19, el retorn a la llar haurà de ser considerat per l’equip mèdic de referència:
   • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
   • Malalties cardíaques greus.
   • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors)
   • Diabetis mal controlada
   • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
 • Les famílies hauran de presentar al centre una declaració responsable amb la que facin constar que els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir a la llar (el model de declaració es facilitarà des de l’escola).
 • A la declaració responsable també es farà constar el compromís de no portar els infants amb símptomes a la llar i d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir contacte estret amb el centre davant de qualsevol incidència).
 • En el cas que el nen o nena tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir a la llar.

ALTRES ASPECTES DE SALUT:

El nen/a romandrà a casa quan tingui:

 • Temperatura superior a 37,5 ºC. Podrà tornar a la llar d’infants després de passar al menys 24 hores sense febre i sense prendre antitèrmics.
 • Vòmits i/o diarrees. Podrà tornar a la llar d’infants quan desapareguin els símptomes.
 • Infeccions a la boca. Podrà tornar a la llar d’infants segons criteri pediàtric.
 • Podrà tornar a la llar d’infants quan hagin passat al menys 24 h d’haver iniciat el tractament.
 • Podrà tornar a la llar d’infants segons criteri pediàtric.
 • Varicel·la.  Podrà tornar a la llar d’infants quan s’hagin assecat totes les lesions.
 • Podrà tornar a la llar d’infants quan hagin passat al menys 24h d’haver fet el tractament i hagin desaparegut completament els polls i les seves llémenes.

Us trucarem perquè vingueu a buscar el vostre fill/a immediatament i consulteu amb el metge quan es doni qualsevol d’aquests casos:

 • Temperatura superior a 37.5ºC
 • Tos
 • Vòmits i/o diarrea
 • Malestar general
 • I davant qualsevol anomalia que observem en l’estat de salut del vostre fill/a.
La quantitat de temps que l’infant ha de romandre a casa indicat en cada malaltia està extreta del document Criteris de no assistència a l’escola o a la llar d’infants de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat (podeu consultar el document aquí). De tota manera, quan el vostre fill o filla estigui malalt, anireu al CAP i el/la pediatra us indicarà què és el més convenient en cada cas concret.

Si el nen o la nena ha de prendre algun medicament durant l’horari escolar, haureu de portar la recepta del pediatra i ens haureu de signar una autorització per tal que puguem donar el medicament al vostre fill/a. La recepta ha d’indicar:

 • Nom del nen/a
 • Nom del producte a prendre
 • Quantes vegades al dia l’ha de prendre
 • Durant quant de temps

S’actuarà de la mateixa manera amb productes homeopàtics.

Esperem la vostra col·laboració en el compliment d’aquestes normes, que existeixen en benefici del vostre fill/a i de la resta d’infants de la llar.

Informació per a famílies del Canal Salut (Generalitat de Catalunya)